१. मत्स्य व्यवसायमा संलग्न कृषक समुदाय तथा उद्दमी

२. जलाशयमा आश्रित गरिब, बिपन्न, भूमिहिन समुदाय जस्तैः जलारी, वोटे, माझी, मुक्त कमैया, थारु आदि समुदाय