दिगो तथा उन्नत मत्स्य पालन प्रविधिको विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै सर्वसाधारणलाई सुलभ रुपमा माछा उपलब्ध गराउने ।