नमूना कृषि फार्म स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७५ 2.95 MB
नगद प्रोत्साहनमा आधारित हिउँदे मकै खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 1.53 MB
जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि, २०७५ 780.82 KB
खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 1.75 MB
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको कार्य विवरण (TOR) 273.31 KB
कृषि विकास निर्देशनालयको कार्य विवरण (TOR) 268.82 KB
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७५ 3.13 MB
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण (TOR) 367.63 KB
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि, २०७५ 1008.73 KB
कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स (CAA) मार्फत सञ्चालन हुने व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2.78 MB
एक हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा किवीफल खेती विस्तारका लागि प्रस्तावनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 1.39 MB
उन्नत वीउ विजन उत्पादन सामाग्रीमा सहयोग कायक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि-२०७५ 4.68 MB
आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 1.62 MB
मत्स्य विकास नीति, २०७३ 165.2 KB