स्वागत छ मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रमा


मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनास, पोखरा को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । दिगो मत्स्यपालन र ब्यवस्थापनका माध्यमबाट पौष्टिक खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने र यस ब्यवसायमा संलग्न समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन आबश्यक प्रविधि विकास एवं विस्तार गर्ने ।

प्रकाशनहरु

साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
सघन बाली विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
व्यवसायिक वीजवृद्धि प्रवर्द्धन तथा वीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
व्यवसायिक फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
मत्स्य विकास नीति, २०७३
Cage fish farming in lakes and reservoirs of Nepal a mini review and update
Drivers of fisheries and their management in the lakes of Pokhara Valley, Nepa
First report of two fish species from Begnas Lake
Fish Marketing System in Nepal, Present Status and Future Prospects
वार्षिक पुस्तिका २०७६/२०७७
सुरक्षित माछाभुरा ढुवानी प्रविधि
FRS Pokhara leaflet
ताल‚ घोलमा माछापालन प्रविधि
नेपालमा सजावटी माछाहरुको चिनारी‚ २०६६