स्थानीय सिपिमा मोतिपालन गर्ने प्रविधि 15.14 MB
माछापालन को लागि पानीको गुणस्तर तथा यसको व्यस्थापन Final 6.51 MB
ताल र स्वदेशी माछाको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने असल अभ्यासहरू 8.39 MB
वार्षिक पुस्तिका २०७६/२०७७ 4.47 MB
Cage fish farming in lakes and reservoirs of Nepal a mini review and update 514.82 KB
Drivers of fisheries and their management in the lakes of Pokhara Valley, Nepa 636.77 KB
First report of two fish species from Begnas Lake 888.33 KB
Fish Marketing System in Nepal, Present Status and Future Prospects 309.6 KB
सुरक्षित माछाभुरा ढुवानी प्रविधि 5.72 MB
FRS Pokhara leaflet 3.14 MB
ताल‚ घोलमा माछापालन प्रविधि 507.91 KB
Status of ornamental fish import, research and scope in Nepal 376.94 KB
नेपालमा सजावटी माछाहरुको चिनारी‚ २०६६ 4.28 MB
सुरक्षित माछा भुरा ढुवानी प्रविधि 1.68 MB
साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2.49 MB
व्यवसायिक वीजवृद्धि प्रवर्द्धन तथा वीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2.47 MB
व्यवसायिक फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 1.4 MB
वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 1.53 MB
माटो परिक्षण शिविर संचालन कार्यविधि 665.83 KB
माटो परिक्षण मिनिल्याब स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यविधि, २०७५ 992.55 KB